[Karya Guru] Babasan jeung Paribasa Sunda: Ka Cai Jadi Saleuwi, Ka Darat Jadi Salebak

Ku : Dian Brilyan Priyangga

Basa Sunda kaasup Basa nu pangkolotna di Nusantara. Basa Sunda ogé mibanda rupa-rupa kabeungharan nu hadé boh dina kekecapanana boh dina ma’na hartina.

Panerapanana bisa dititén tina sawatara rupa wangun. Sababaraha di antarana nyaéta sajak, pantun, carita rahayat, paribasa, syair, lagu, jrrd. Kabeungharan ieu, diturunkeun ku karuhun Sunda, utamana dina wangun paribasa.

Saluyu jeung kaayaan jaman, ieu hal bisa jadi kahariwangan ku sabab paribasa ieu mingkin jarang kareungeu atawa digunakeun.

Dina ieu artikel umajak sangkan pamaca bisa ngamumulé salah sahiji warisan budaya karuhun Sunda dina wangun budaya lisan ieu, ku cara ngangkat deui paribasa-paribasa Sunda di média sosial atawa bisa nyaluyukeun jeung kaayaan jamanna jeung bisa ningali deui ma’na-ma’na nu aya di sajeroning éta hal.

Paribasa ilaharna mangrupa perumpamaan nu dititikbeuratkeun dina hal kahadéan, mahing dina ngalakukeun paripolah nu teu hadé atawa luyu, atawa hal lianna nu eusina mangrupa pépéling kahirupan.

Salah sahijina nyaéta Ka Cai Jadi Saleuwi, Ka Darat Jadi Salebak. Sacara harfiah hartina nyaéta ka cai jadi ngahiji walungan/wahangan, ka darat jadi hiji daratan. Ma’na harti di sajeroning éta nyaéta dina hal babarengan, babarengan dina hiji kesatuan ogé persatuan.

Boh dina nalika keur bagja boh dina kaayaan ripuh kudu dilakonan babarengan. Ieu hal ningalikeun sikep gotong royong jeung bisa ogé ningalikeun sikep dina hal babaladan kuat. Sakabéhna bisa ngawujud dina kagiatan sacara koléktif, naékkeun kapunjulan diri sorangan jeung munculkeun poténsi babarengan.

Nah ku nerapkeun ieu paribasa, hal babarengan ieu tangtuna bakal kalaksana ku cara nu kuat jeung udagan nu dipiharep sacara babarengan bakal gampil kawujudna.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *