[Karya Guru] Wilujeng Poé Guru Nasional

ku: Dian Brilyan Priyangga

Ibu Santi—nya anjeunna anu ngalantarankeun kuring wanoh kana ngarang. “Ayeuna urang diajar ngarang.”
Sing sumpah, lebeng teu ngarti, naon ari anu disebut ngarang téh.

Harita geus kelas opat, di SDN Panyileukan 3, Bandung (Enya gé teu pati lila teuing, asa cikénéh poe kamari). Ibu Surtijah masihan pancén nyieun karangan ka murid-muridna, dina basa Sunda, kudu maké judul “Pangalaman dina Poé Minggu”. Ari kuring, dibéré pancén kitu téh teuing kudu kumaha mimitina. Ngan untung baé bisa niron kana beubeunangan batur. Ukur sauted, teuing sabaraha kalimah bari ditulisna ngaruntuy, jajauheun mun disebut hiji karangan. Anu inget téh aya ungkara kieu: “Dina dinten Minggu abdi sok nyeuseuhan, kukumbah, sasapu, bari tara.”

Karangan jieunan murid téh kudu dibaca di hareupeun kelas, saurang-saurang. Nyao, poho deui ari kana eusi karangan meunang batur mah. Ngan asana téh aya anu rada panjang, henteu sauted teuing kawas karangan jieunan kuring (jaba meunang niron). Jeung deuih asa raramé, sabab aya anu medar pangalaman waktu piknik dina poé Minggu. Nyao heueuh, nyao bohong.
Waktu giliran kuring ka hareup, terus maca beubeunangan ngarang téa, Ibu Guru mureleng: “Naon? Sing puguh ngarang téh. Baca deui!”

Der deui dibaca éta karangan anu ngan sauted téh. Bu Guru bendu deui baé, lantaran kuring dianggap ngaheureuykeun.
“Ongkoh sok nyeuseuhan, kukumbah, sasapu. Tapi naha bet bari tara!” saurna nyentak.

Kuring ngabetem. Sumpahna gé, éta ungkara “bari tara” téh dipapatahan ku batur; nyao Si Guruh, nyao Si Légiman anu méré saranna téh. Jeung deuih maksud maranéhna téh heureuy, bari ku kuring ogé ukur dianggap heureuy. Ari sugan teu matak jadi bahla kitu; hanas digugu.

Alhamdulillah, tepi ka bubaran sakola, kuring disetrap, sina nangtung gigireun bor. Babaturan mah kalah tingcirihil, nyeueung kuring disetrap téh. Si kuya!

*

(Ibu, pami ras kana éta pangalaman nu tos lumangsung sanaos teu acan mang abad-abad, tara kendat abdi nganuhunkeun bari ngadu’akeun Ibu, sanaos ukur dina haté. Wilujeng Hari Guru Nasional, Ibu.)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *